Asbestsanering Stockholm

Asbestsanering Stockholm

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett drygt hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom. Det är därför viktigt att utföra demontering och sanering av abest på ett korrekt sätt för att inte utsätta någon för risker.

Asbest byggnader

Asbestsanering är viktigt att ha med i planeringen när du ska bygga om eller renovera byggnader som är uppförda före 1982. Asbest är vanligt i hus från 50- 60- och 70-talen, men även äldre hus som blivit renoverade under den tiden kan innehålla asbest. 

Vid rivningsarbeten och ombyggnationer är det viktigt att att göra en miljöinventering för att vara på den säkra sidan. Är lokalerna eller byggnaderna uppförda under den tid man använde asbest så kan Fastsan genomföra en miljöinventering och göra provtagningar för asbest.

Hur vet man om det finns asbest?

Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert svar. Om man är det minsta osäker ska man alltid ta ett asbestprov. Om materialet visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet.

Fastsan har utbildad personal som kan utföra asbestsanering enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest 2006:1.

Fastsan hjälper till i hela processen

Kontakta Fastsan för hjälp med provtagning om ni misstänker asbest i något material. Fastsan hjälper er hela vägen från provtagning till sanering och återställning efter sanering.

Fastan utför asbestsanering med luftsluss och undertryck i arbetsområdet för att förhindra spridning av asbestdamm. Vi har professionell utrustning och utbildad personal som kan göra en säker provtagning och sanering. 
Fastsan har också byggkunskapen för att kunna återställa efter sanering.

 

Här kan det finnas asbest

 

Asbest är nu förbjudet i byggmaterial men har tidigare använts:

  • som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
  • som värmeisolering i rör och värmepannor
  • som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler coh golvplattor
  • i underskikt till plastmattor
  • i fix och fog till kakel
  • i färger och plaster

Kontakta ett proffs på sanering av asbest!

Ring oss så hjälper vi er med hela processen, från provtagning och tillståndsansökan för saneringen och därefter sanering och återställning. Vi är verksamma i hela Stor-Stockholm.

Ring oss! 070-142 46 39 eller maila på kundservice@fastsan.se